Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for språktjenester (som, men ikke begrenset til, oversettelser, tolking og layout) gjelder for alle avtalemessige forhold mellom deg (enten du er en enkeltperson, en virksomhet, juridiske enheter i henhold til offentlig rett eller særskilte offentlige fond eller en annen enhet) (heretter: du eller Kunden) og AdHoc Translations A/S (heretter: Leverandør/AdHoc, hvilket betyr et selskap som du har bestilt til å yte tjenester (som defineres nedenfor), og hvor selskapet er AdHoc Translations A/S).

1. Definisjoner

1.1 Tjenester gjelder for alle profesjonelle språktjenester, herunder, men ikke begrenset til, lokalisering og/eller oversettelse og/eller, i forbindelse med disse tjenester, DTP-arbeid, prosjektstyring og/eller konstruksjon av programvare-filer, tekst og andre datamedier, og/eller lesing fra et utarbeidet manuskript, hvor dette blir bestilt av deg for utførelse hos AdHoc.

1.2 Avtale/serviceavtale gjelder for en avtale mellom deg og AdHoc om levering av tjenester, inkludert disse generelle vilkår og betingelser.

1.3 Ordre gjelder for (i) Kundens indikasjon til AdHoc eller underskrift som godkjennelse av et pristilbud fra AdHoc om tjenester, eller (ii) en kjøpsordre eller annen instruks fra deg, som med rimelighet forstås av partene at bemyndiger påbegynnelsen av tjenester, men bortsett fra eventuelle vilkår og betingelser foreslått av deg og ikke uttrykkelig godkjent av AdHoc.

1.4 Utlevering / fortrolige opplysninger gjelder for opplysninger (gitt i enhver form) som er fortrolige enten for deg eller AdHoc, som identifiseres av deg eller AdHoc som fortrolige, og som enten du utleverer til AdHoc eller vi utleverer til deg i forbindelse med våre tjenester.

1.5 Immaterielle rettigheter gjelder for alle rettigheter til et patent, opphavsrett, databaserettighet, registrert design, designrett, bruksmodell, merkenavn, servicemerke, handelsnavn, forretningsnavn, rettigheter til en chips topografi, knowhow eller fortrolige opplysninger og alle andre rettigheter som gjelder annen industriell eiendomsrett eller immateriell eiendom, enten disse kan registreres eller ikke, og herunder alle rettigheter til å søke om slike rettigheter.

1.6 Oversatt materiale gjelder for dokumenter, filer, materialer og verker som er oversatt og fremstilt fra et originalt materiale i overensstemmelse med dine instrukser og gitt til deg av AdHoc.

 

2. Omfang

2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gjelder for alle avtaler, for å utelukke alle andre avtaler (herunder eventuelle vilkår som du hevder gjelder i henhold til en Ordre, spesifikasjon eller annet dokument). Ingen vilkår som er godkjent i forbindelse med, som er levert med, eller som er innbefattet i din Ordre, spesifikasjon eller annet dokument, utgjør en del av avtalen kun som en følge av at det henvises til disse i Avtalen. Disse vilkår og betingelser gjelder for alle våre salg eller levering av tjenester, og en endring til disse vilkår og betingelser har ingen effekt med mindre skriftlig uttrykkelig godkjent av AdHoc. Du bekrefter at du ikke gjør noen erklæring, løfte eller opplysninger gitt av AdHoc gjeldende, unntatt de som er oppført i Avtalen/serviceavtalen.

2.2 AdHoc forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse generelle vilkår og betingelser. Vi gir deg tretti kalenderdagers varsel angående vesentlige endringer ved å legge ut underretning om det på vår hjemmeside.

 

3. Generell avtale

3.1 De heri gitte generelle vilkår og betingelser sammen med den relevante serviceavtale / relevante ordre utgjør hele avtalen og forståelsen mellom partene hva gjelder avtalens saksgjenstand.

3.2 Endringer av bestemmelsene i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldige med mindre de skriftlig er bekreftet av begge parters bemyndigede underskrivere.

3.3 Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle erklæres ugyldig eller ulovlig, uansett grunn, forblir de resterende bestemmelsene i disse generelle vilkår og betingelser fullt ut gyldige på samme måte som hvis den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen ikke hadde vært innbefattet heri.

 

4. Tilbud, pristilbud, kjøpsordrer og ordrebekreftelser

4.1 Alle pristilbud/tilbud gitt av AdHoc er åpne for godkjennelse innen femten (15) kalenderdager fra datoen for utstedelse, med mindre annet er spesifikt angitt i tilbudet.

4.2 Ingen ordre er bindende for AdHoc med mindre og inntil den er bekreftet av AdHoc.

4.3 For at avtalen skal være bindende, skal en ordre bekreftes skriftlig av AdHoc, og kun våre generelle vilkår og betingelser gjelder for utførelsen av ordren, med mindre annet er avtalt i en individuell serviceavtale.

4.4 I tilfelle innsigelser mot innholdet i ordrebekreftelsen skal disse innsigelser fremlegges skriftlig og være AdHoc i hende senest en (1) uke etter datoen for ordrebekreftelsen.

 

5. Kundens forpliktelser

5.1 Kunden har ansvaret for å verifisere at tjenestene er passende til kundens spesifikke behov.

5.2 Kunden garanterer, erklærer og forplikter seg til at materialet som sendes til AdHoc, ikke inneholder noe av obskøn eller blasfemisk art, og må ikke (direkte eller indirekte) krenke en tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter.

5.3 Kunden skal levere alle materialer, opplysninger og komponenter som er nødvendige for at AdHoc skal kunne levere de avtalte tjenester.

5.4 Kunden skal bekrefte at kunden eier eller er juridisk berettiget til å besitte og benytte disse materialer, komponenter og opplysninger, og gir herved AdHoc tillatelse til å benytte de samme materialer, komponenter og opplysninger med henblikk på å levere språktjenestene.

5.5 Hvis du unnlater å levere det ovenstående, når det med rimelighet kreves av AdHoc, frigjøres AdHoc fra alle forpliktelser til å utføre de avtalte tjenestene i henhold til en tidligere avtalt plan.

5.6 Kunden skal uavbrutt holde AdHoc og våre tilknyttede selskaper (som med henblikk på dette punktet omfatter våre og våre tilknyttede selskapers medarbeidere, ledende medarbeidere, styremedlemmer, agenter og underleverandører) skadesløse for og mot ansvar, tap, skadeserstatning, omkostninger og utgifter som har sitt utspring i AdHocs bruk eller besittelse av materialer, opplysninger og/eller komponenter som du har levert til AdHoc.

 

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Prisene for tjenestene er som fastsatt i vår ordrebekreftelse/serviceavtale. Alle priser er eksklusive skatter, avgifter og andre gebyrer, herunder, men ikke begrenset til, omsetningsavgifter, bruksavgifter, punktavgifter, moms og lignende skatter eller gebyrer som er pålagt av en offentlig myndighet.

6.2 Med mindre annet er uttrykkelig beskrevet i ordrebekreftelsen/serviceavtalen forfaller betalingen for tjenester innen syv dager (7) etter datoen for gjeldende faktura. Dette er uten motregning eller fradrag.

6.3 Betaling for tjenestene skal mottas på den dagen som står anført på fakturaen, som er siste frist for betalingen.

6.4 Betaling for tjenester skal skje i henhold til den dato som er angitt på fakturaen, som er siste frist for betaling. Hvis det av en eller annen grunn kreves (intern) validering, godkjenning eller lignende av kunden etter leveringsdatoen eller fakturadatoen, skal betalingen fortsatt behandles i henhold til betalingsfristen som er angitt på fakturaen.

 

7. Periode og oppsigelse

7.1 Disse generelle vilkår og betingelser utløper når alle parters forpliktelser i henhold til alle ordrer er ferdigstilt.

7.2 En ordre kan sies opp av en av partene: (i) med øyeblikkelig virkning hvis den andre parten unnlater å oppfylle noen av sine vesentlige plikter i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, og denne unnlatelsen varer i 14 dager etter skriftlig varsel, eller (ii) med 30 dagers skriftlig varsel. Etter utløp eller oppsigelse forfaller alle gebyrer, herunder gebyrer for arbeider som er i gang, og hver av partene skal levere til den andre part all eiendom som tilhører den andre part. Oppsigelse berører ingen av partenes påløpte rettigheter eller ansvar.

7.3 Under forhandlingene i forkant av en avtaleinngåelse skal leverandøren straks informeres så snart det oppstår forhold i kundens situasjon som kan medføre at forholdet avbrytes forut for avtalen (f.eks. avlysning av et budsjett, endringer på kort sikt, eller at prosjektet innstilles).

7.4 Kunden må innen ti (10) virkedager etter mottakelse av et ferdig produkt av tjenesten, skriftlig meddele AdHoc om eventuelle mistenkte mangler eller feil.

7.5 I mangel av en slik meddelelse anses du for å ha akseptert leveringen av tjenestene.

7.6 Kunden må ikke holde tilbake aksept på grunn av eventuelle uoverensstemmelser som ikke i vesentlig grad kompromitterer nøyaktigheten av et levert produkt.

 

8. Leveringsbetingelser og forsinket levering

8.1 Alle leveringer av oversettelser/tjenester skal leveres i overensstemmelse med den individuelle serviceavtale.

8.2 Leveringsdatoene for tjenestene er de som er fastsatt i vår ordrebekreftelse og/eller serviceavtale. Leveringstidspunktet er fastsatt av AdHoc etter vårt beste skjønn med de forbehold som ble tatt da pristilbudet ble gitt / avtalen ble inngått.

8.3 Hvis leverandøren venter på samarbeid med eller opplysninger fra kunden, eller hvis han på annen måte er forhindret fra å utføre oppgaven uten at det skyldes en forsømmelse eller forsett, anses leveringstidspunktet og tidspunktet for levering av tjenesten som å være forlenget i perioden hvor det er hindringer, samt for en tilstrekkelig periode etter at hindringen har opphørt.

8.4 Hvis forsinket levering skyldes at AdHoc befinner seg i en uforutsett situasjon, forlenges tidspunktet for levering med den tiden som hindringen varer. Begge parter er imidlertid berettiget til å, uten ansvar, oppheve avtalen hvis hindringen har vedvart i mer enn tre måneder. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om årsaken til forsinkelsen skjer før eller etter utløpet av den avtalte leveringstiden. I ovennevnte tilfelle skal vi underrette kunden om endringen i leveringstid uten unødvendig forsinkelse.

8.5 Post eller levering til en transporttjeneste (herunder post, faks, epost) med henblikk på overdragelse til deg skal i denne avtalen utgjøre levering til deg. Risikoen for det oversatte materialet overføres til deg ved levering.

8.6 Vi forbeholder oss retten til å foreta levering som delleveringer.

9. IT INTEGRASJONER

9.1. Adhoc Translations påtar seg intet ansvar for eventuelle endringer på nettstedet som kunden eller en tredjepart foretar. Hvis importen av oversettelsen ikke fungerer på grunn av endringer på nettstedet som kunden har gjort (under eller etter oversettelsen), påtar Adhoc Translations seg intet ansvar for eventuelle opplastingsproblemer.

10. Fortrolige opplysninger / utlevering

10.1 Hver av partene skal holde hemmelig alle opplysninger som er gitt videre av den andre part i forbindelse med den utleverende parts virksomhet («Fortrolige opplysninger»).

10.2 All bruk av slike opplysninger må kun skje i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser.

10.3 Bestemmelsen gjelder ikke for opplysninger som: (i) blir generelt tilgjengelig for offentligheten, uten at det er den mottakende parts feil, (ii) er uavhengig utviklet av den mottakende part uten adgang til den utleverende parts fortrolige opplysninger, (iii) blir tilgjengelig for den mottakende part uten fortrolighet fra en annen kilde enn den utleverende part, under forutsetning av at denne kilden ikke har forbud mot å overføre opplysningene til den mottakende part av en avtalemessig, juridisk eller betrodd forpliktelse, eller (iv) gis videre av AdHoc til AdHocs underleverandører kun til bruk i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser og med en plikt om fortrolighet som ikke er mer byrdefull enn avtalepartenes.

10.4 Alle parter avtaler at alle forpliktelser om fortrolighet skal gjelde i en periode på fem (5) år etter datoen for utlevering, og at hver av partene etter anmodning skal returnere eller slette alle dokumenter og elektroniske medier som inneholder den andre parts fortrolige opplysninger, herunder alle kopier derav.

10.5 Kunden skal underrette AdHoc Translations hvis mottatt materiale inneholder sensitive opplysninger i henhold til GDPR.

 

11. Avbestilling av aksepterte tjenester

11.1 I tilfelle avbestilling av aksepterte tjenester har kunden plikt til å betale full kompensasjon, herunder for tap eller fortjeneste og generelt holde AdHoc skadesløs mot alle omkostninger som er påløpt i forbindelse med avbestillingen.

 

12. Ansvar

12.1 Språktjenestene skal utføres ved bruk av rimelige ferdigheter og omhu i overensstemmelse med standarder i bransjen.

12.2 Vi holder fast ved å benytte rimelige ferdigheter og omhu i utvelgelsen av oversettere, tolker og annet personale som benyttes til utførelse av oversettelser og/eller utførelse av tjenester.

12.3 Det må ikke innarbeides vilkår, betingelser eller garantier, det være seg uttrykkelig eller underforstått, om kvaliteten eller egnetheten når det gjelder de utførte tjenestene eller noe oversatt materiale, med mindre det er uttrykkelig beskrevet i avtalen.

12.4 AdHoc garanterer ikke at en oversettelse eller tjeneste oppfyller dine spesifikke krav, og med mindre annet er avtalt skriftlig, garanterer ikke AdHoc at utførelsen av oversatt materiale sendt til deg eller tjenester utført av AdHoc er uforstyrret eller uten feil. Videre garanterer ikke AdHoc og fremsetter ingen erklæringer angående bruken av det oversatte materialet eller tjenestene som er levert, hva gjelder deres nøyaktighet, korrekthet og pålitelighet.

12.5 Du anerkjenner at originalt materiale og oversatt materiale som sendes av deg og til deg via internett eller AdHocs plattform, ikke kan garanteres å være uten risiko for å bli snappet opp eller ødelagt, selv om det overføres i kryptert form, og at vi ikke er ansvarlige for tap, ødeleggelse eller oppsnapping av originalt eller oversatt materiale.

12.6 Ingen av oss er berettiget til, og ingen av oss er ansvarlige for, direkte eller indirekte erstatning for konkret dokumenterte tap, ansvar for indirekte tap eller følgeskader, eller pønalt begrunnet erstatning av noen art, herunder, men ikke begrenset til, omkostninger til driftstap, tap av fortjeneste, omkostninger til fjerning og/eller reinstallering, gjenanskaffelsesomkostninger, tapt data, skade på omdømme eller tap av kunder.

12.7 Din erstatning fra AdHoc angående et krav er begrenset til to ganger kjøpssummen for den tjenesten som forårsaker kravet, uansett kravets art, det være seg innenfor eller utenfor kontrakt, garanti eller på annen måte.

12.8 Hvis en tredjepart fremsetter et krav mot en av partene for ansvar for skadeserstatning i overensstemmelse med dette punktet, skal den gjeldende part straks underrette den andre parten.

12.9 Hvis du unnlater å underrette AdHoc om et krav innen 30 dager, er vi ikke ansvarlige overfor deg.

 

13. Force Majeure

13.1 Ingen av partene har ansvaret i tilfelle forsinkelse eller manglende oppfyllelse hvor denne forsinkelsen eller mangelen er forårsaket av en hendelse eller nødssituasjon som ligger utenfor partenes rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brann, opptøyer, streiker, lockout eller andre alvorlige arbeidskonflikter, opprør, jordskjelv, oversvømmelser, eksplosjoner eller andre naturhendelser. Partenes plikter og rettigheter skal forlenges fra dag til dag med den tiden som er lik tidsrommet for den unnskyldelige forstyrrelsen. Når disse begivenhetene har avtatt, gjenopptas partenes forpliktelser. I tilfelle avbrytelse av den unnskyldte parts forpliktelser fortsetter i en periode som overstiger tretti kalenderdager, har hver av partene rett til å si opp den gjeldende kjøpsavtalen, uten ansvar, ved å gi tretti kalenderdagers forutgående skriftlig varsel til den andre part.

 

14. Diverse

 14.1 Disse generelle vilkår og betingelser og alle kjøpsavtaler som er inngått mellom oss, reguleres av og tolkes i overensstemmelse med dansk lov, uten å sette noen bestemmelser om lovvalg eller lovkonflikt i kraft. Alle søksmål, anleggelse av sak eller rettsforhandlinger som kan anlegges av en av oss mot den andre, skal utelukkende anlegges ved de kompetente domstolene i Danmark, men uten påvirkning for vår rett til å anlegge søksmål, anlegge sak eller rettsforhandlinger ved en annen domstol som ville ha jurisdiksjon, så fremt bestemmelsen ikke var innarbeidet i disse generelle vilkår og betingelser.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket