Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor för språktjänster (som t.ex., men inte begränsat till, översättning, tolkning och layout) ska gälla för alla avtalsrelationer mellan dig (vare sig du är en enskild person, ett företag, en offentligrättslig juridisk enhet eller företräder särskilda offentliga medel eller annan enhet) (hädanefter: du eller kunden) och AdHoc Translations A/S (hädanefter:  leverantör/AdHoc, vilket innebär ett företag som av dig fått i uppdrag att utföra tjänster (enligt definition nedan) och där detta företag är AdHoc Translations A/S).

1. Förklaringar

1.1 Tjänster innebär alla yrkesmässiga språktjänster, inklusive men inte begränsat till lokalisering och/eller översättning och/eller i samband med sådana tjänster, desktop publishing, projektledning och/eller utveckling av mjukvara, text och andra databaserade medier, och/eller läsning från ett förberett skript, där AdHoc har getts i uppdrag av dig att utföra detta.

1.2 Kontrakt/Tjänsteavtal gäller ett kontrakt mellan dig och AdHoc för tillhandahållandet av tjänsterna, i vilket dessa villkor inbegrips.

1.3 Beställa gäller (i) kundens uppgift till AdHoc eller underskrift som godkänner ett kostnadsförslag från AdHoc avseende tjänster; eller (ii) en köporder från dig eller annan uppgift som rimligen kan förstås av parterna som ett godkännande av att tjänsterna inleds, men som utesluter alla villkor som föreslagits av dig och inte uttryckligen godkänts av AdHoc.

1.4 Röjande/sekretssbelagda uppgifter gäller de uppgifter (givna i någon form) som är sekretessbelagda antingen för dig eller AdHoc, bedöms av dig eller AdHoc som varande sekretessbelagda, och som antingen du röjer för AdHoc eller vi röjer för dig i samband med våra tjänster.

1.5 Immaterialrättgäller alla rättigheter i eller för ett patent, ensamrätt, databasrätt, registrerad mönsterrätt, designrätt, bruksmodell, varumärke, märkesnamn, varumärken för tjänster, handelsnamn, företagsnamn, chipstopografirätt, know how eller sekretessbelagda uppgifter och andra rättigheter avseende övrigt mönsterskydd eller immaterialrätt, vare sig de kan registreras eller ej samt inbegripet alla rättigheter som gällande för sådana rättigheter.

1.6 Översatt material gäller dokument, filer, material och arbeten som översatts och producerats från ett originalmaterial i enlighet med dina instruktioner, och som du tillhandahållits av AdHoc.

 

2. Omfattning

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla kontrakt, med uteslutande av alla andra (inbegripet alla villkor som du påstår gäller i en beställning, specifikation eller annat dokument). Inga villkor som godkänts, medföljt eller varit en del av din beställning, specifikation eller annat dokument, ska utgöra någon del av avtalet enkom för att det refereras till i avtalet. Villkoren gäller all vår försäljning och allt vårt tillhandahållande av tjänster, och ingen variant av dem ska gälla såvida AdHoc inte uttryckligen anger detta i skrift. Du bekräftar att du inte har förlitat dig på något uttalande, löfte eller framställande som getts av AdHoc annat än det som anges i kontraktet/tjänsteavtalet.

2.2 AdHoc förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Vi informerar dig trettio kalenderdagar före viktiga ändringar genom att meddela det på vår webbplats.

 

3. Allmänt avtal

3.1 De villkor som anges häri, i samband med relevant tjänsteavtal/relevant beställning, utgör hela avtalet mellan parterna när det gäller detta innehåll.

3.2 Variationer av bestämmelserna i villkoren är ogiltiga såvida de inte bekräftats i skrift av behöriga undertecknare från båda parter.

3.3 Skulle någon av dessa bestämmelser i villkoren förklaras ogiltiga eller olagliga av någon orsak ska de återstående bestämmelserna i villkoren förbli giltiga och i kraft på samma sätt som om ogiltiga eller olagliga bestämmelser inte hade funnits häri.

 

 4. Erbjudanden, offerter, köpordrar och orderbekräftelse

4.1 Alla offerter/erbjudanden som görs av AdHoc ska godkännas inom femton (15) kalenderdagar från utfärdandedatumet, såvida inget annat anges i erbjudandet.

4.2 Ingen beställning ska vara bindande för AdHoc förrän AdHoc skriftligen bekräftat den.

4.3 För att avtalet ska vara bindande ska en beställning bekräftas skriftligen av AdHoc, och endast våra allmänna villkor ska gälla för genomförandet av beställningen, såvida inget annat avtalats i ett enskilt tjänsteavtal.

4.4 Om det finns invändningar mot beställningsbekräftelsen ska sådana invändningar göras skriftligen och nå AdHoc senast en (1) vecka efter orderbekräftelsen.

 

5. Kundförpliktelser

5.1 Kunden ansvarar för att kontrollera att tjänsterna är lämpliga för dennes specifika behov.

5.2 Kunden garanterar, framställer och lovar att allt material som sänds till AdHoc inte är obscent eller blasfemiskt och inte (direkt eller indirekt) kränker tredje parters immaterialrätt.

5.3 Kunder ska förse AdHoc med allt material, information och komponenter som behövs för att AdHoc ska kunna tillhandahålla de avtalade tjänsterna.

5.4 Kunden måste bekräfta att den äger eller har rätt att äga eller använda sådant material och information samt sådana komponenter, och beviljar härmed AdHoc en licens att använda dessa i syfte att tillhandahålla språktjänsterna.

5.5 Om du inte kan leverera det ovan nämnda när AdHoc så rimligen kräver, ska AdHoc befrias från alla förpliktelser att utföra de avtalade tjänsterna enligt en tidigare överenskommen tidsplan.

5.6 Kunden måste skydda och hela tiden hålla AdHoc och våra dotterbolag (vilket för denna klausuls skull inbegriper våra och våra dotterbolags medarbetare, tjänstemän, ledare, agenter och underleverantörer)skadeslösa från och mot all skadeståndsskyldighet, alla förluster, skador, kostnader och utgifter som uppstår på grund av att AdHoc använder eller äger material, information och/eller komponenter som du levererat till AdHoc.

 

6. Priser och betalningsvillkor

6.1 Priserna för tjänsterna är de som anges i vår orderbekräftelse/vårt tjänsteavtal. Alla priser är exklusive skatter, pålagor och andra ändringar, inklusive, men inte begränsat till, försäljning, användning, accis, extraavgifter och liknande skatter eller ändringar som pålagts av en statlig myndighet.

6.2 Såvida inget annat uttryckligen anges i orderbekräftelsen/tjänsteavtalet ska betalning för tjänsterna erläggas inom sju (7) dagar från fakturan i frågas datum. Detta utan någon motfordran eller avdrag.

6.3 Betalning för tjänster måste ha inkommit på det datum som anges i fakturan som sista förfallodatum för betalning.

6.4 Betalning för tjänster ska ske enligt det datum som anges på fakturan som sista förfallodag för betalning. Om det av någon anledning (intern) kundvalidering, kundgodkännande eller liknande krävs efter leveransdatum eller fakturadatum, måste betalningen fortfarande behandlas i enlighet med den betalningsfrist som anges på fakturan.

 

7. Villkor och upphörande

7.1 Dessa villkor ska upphöra att gälla när parternas alla förpliktelser enligt beställningarna har utförts

7.2 En beställning kan avslutas av endera part: (i) med omedelbar verkan om den andra parten inte kan genomföra någon av sina materialförpliktelser enligt dessa villkor, och sådan oförmåga fortsätter i fjorton dagar efter skriftligt meddelande; eller (ii) vid 30 dagars uppsägningstid. Vid sådan utgång eller sådant avslutande ska alla avgifter, inklusive avgifter för pågående arbete förfalla, och varje part ska till den andra parten återlämna all egendom som hör till denna andra part. Ett avslutande ska inte påverka någon av parternas upplupna rättigheter eller förpliktelser.

7.3 Under förhandlingarna före avtalets ingång ska leverantören genast informeras så snart som det uppstår omständigheter hos kunden som kan leda till att relationen avbryts före avtalets ingång (t.ex. att budgeten dras in, kortvarig förändring eller att projektet skjuts upp).

7.4 Kunden ska inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet av färdigt delresultatet av tjänsten meddela AdHoc skriftligen om eventuella felaktigheter eller fel.

7.5 Om inget sådant meddelande ges bedöms du ha godkänt delresultatet av tjänsten.

7.6 Kunden får inte hålla tillbaka ett godkännande på grund av avvikelser som inte avsevärt påverkar delresultatets riktighet.

8. Leveransvillkor och försenad leverans

8.1 Alla leveranser av översättningar/tjänster ska levereras enligt det enskilda tjänsteavtalet.

8.2 Leveransdatum för tjänsterna är de som anges i vår orderbekräftelse/vårt tjänsteavtal. Leveranstiden har bestämts av AdHoc efter vår bästa uppskattning med reservation för när offerten gavs/avtalet ingicks.

8.3 Om leverantören väntar på kundens samarbete eller information, eller om denne på annat sätt inte kan fullfölja utan vårdslöshet eller avsikt, anses leveranstiden och tiden för tillhandahållandet av tjänsterna ha förlängts under den tid som förhinder föreligger plus under en lämplig period efter att förhindret inte längre finns.

8.4 Om en leveransförsening beror på att AdHoc råkat ut för en oförutsedd situation ska leveranstiden senareläggas så länge som hindret föreligger. Dock har båda parter, utan att vara skadeståndsskyldiga, rätt att annullera avtalet om hindret har varat i mer än tre månader. Aktuell bestämmelse ska gälla vare sig orsaken till förseningen sker före eller efter att den avtalade leveranstiden har löpt ut. I fallet ovan ska vi meddela kunden om ändringen av leveranstiden utan onödigt dröjsmål.

8.5 Brev eller leverans via ett transportföretag (inklusive brev, fax, e-post) för överföring till dig ska, för avtalets syfte, utgöra leverans till dig. Risker i det översatta materialet övergår vid leverans till dig.

8.6 Vi förbehåller oss rätten att leverera i flera omgångar.

9. IT-INTEGRATIONER

9.1 Adhoc Translations tar inget ansvar för eventuella webbplatsändringar som görs av kunden eller en tredje part. Om importen av översättningen inte fungerar på grund av ändringar på webbplatsen som gjorts av kunden (under eller efter översättning), tar Adhoc Translations inget ansvar för eventuella uppladdningsproblem.

10. Sekretessbelagda uppgifter/Röjande

10.1 Varje part ska hålla alla uppgifter som röjts av den andre och som gäller den röjande partens företag under sekretess (sekretessbelagda uppgifter).

10.2 All användning av sådana uppgifter får endast ske i samband med dessa allmänna villkor.

10.3 Denna bestämmelse gäller inte för uppgifter (i) som görs allmänt tillgängliga för allmänheten utan den mottagande partens vållande; (ii) har utvecklats självständigt av den mottagande parten utan tillgång till den röjande partens sekretessbelagda uppgifter; (iii) blir tillgängliga för den mottagande parten på ett sätt där sekretess inte gäller från en källa som inte är den röjande parten, förutsatt att källan inte är förbjuden att överföra uppgifterna till den mottagande parten på grund av skyldighet enligt avtal, lag eller som förvaltare; eller (iv) om AdHoc röjer dem för sina underleverantörer för användning enbart i samband med dessa allmänna villkor, och under en sekretess som är lika tvingande som för den som gäller för parterna här nedan.

10.4 Alla parter är överens om att alla sekretesskrav ska gälla under en period på fem (5) år från det datum då röjandet skedde och att varje part, på begäran, ska returnera eller radera alla dokument och elektroniska medier som innehåller den andra partens sekretessbelagda uppgifter, inklusive alla kopior därav.

10.5 Kunden ska underrätta AdHoc Translations om det mottagna materialet består av känsliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen.

 

11. Annullering av godkända tjänster

11.1 Skulle en annullering av godkända tjänster ske är kunden skyldig att betala full ersättning, inklusive för förlust av vinst, och allmänt för att hålla AdHoc skadelöst för alla kostnader som uppstår i samband med annulleringen.

 

12. Ansvarsskyldighet

12.1 Språktjänsterna ska utföras med användning av rimlig skicklighet och noggrannhet enligt branschens standarder.

12.2 Vi står fast vid att använda rimlig skicklighet och noggrannhet vid valet av översättare, tolkar och annan personal för översättning och/eller utförande av tjänster.

12.3 Inga villkor eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om de utförda tjänsternas eller översatt materials kvalitet eller lämplighet, ska vara införlivade i avtalet, såvida det inte uttryckligen anges i avtalet.

12.4 AdHoc garanterar inte att översättningar eller tjänster uppfyller dina särskilda krav, och, såvida inget annat är avtalat i skrift, garanterar AdHoc inte att arbetet med översatt material som skickats till dig eller tjänster som utförts av AdHoc inte kommer att avbrytas eller vara felfria. Vidare utfäster AdHoc inga garantier och gör inget framställande avseende användningen av det översatta materialet eller de tjänster som tillhandahållits när det gäller deras riktighet, korrekthet och tillförlitlighet eller på annat sätt.

12.5 Du är införstådd med att allt ursprungligt och översatt material som skickats in av dig och till dig över internet, eller via AdHocs plattform, löper risken att snappas upp eller fördärvas, även om det överförs i krypterad form, och att vi inte har något ansvar för förlusten, förstörelsen eller uppsnappandet av ursprungligt eller översatt material.

12.6 Ingen av oss har varken rätt till skadestånd eller ansvar för indirekta eller särskilda skador, följdskador eller straffskadestånd av något slag, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för verksamhetsavbrott, vinstförlust, kostnader för borttagning och/eller ominstallation, kostnader för återupphandling, dataförlust, skadat rykte eller förlust av kunder.

12.7 Din ersättning från AdHoc för ett krav begränsas till två gånger inköpspriset för den tjänst som gett upphov till kravet, oberoende av kravets natur, vare sig inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund.

12.8 Om en tredje part ställer ett skadeståndskrav mot en av parterna i enlighet med innevarande klausul ska parten i fråga genast meddela den andra parten.

12.9 Om du inte underrättar AdHoc om ett krav inom 30 dagar har vi inget ansvar gentemot dig.

 

13. Force Majeure

13.1 Ingen av parterna är ansvarig för förseningar eller oförmåga att fullfölja uppdraget när detta beror på händelser eller tillfälligheter bortom deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, oförutsebara händelser, krig, brand, uppror, strejker, lockouter eller andra allvarliga konflikter på arbetsmarknaden, upplopp, jordbävningar, översvämningar, explosioner eller andra naturkrafter. Parternas rättigheter och skyldigheter ska förlängas dagligen för en tidsperiod som motsvarar sådana giltiga avbrott. När dessa händelser har avtagit ska parternas skyldigheter åter börja gälla. Skulle det giltiga avbrottet för en parts skyldigheter fortsätta under en period som är längre än trettio kalenderdagar har endera part rätt att annullera gällande försäljningsavtal, utan ansvar. Den andra parten ska underrättas skriftligen trettio kalenderdagar i förväg.

 

14. Övrigt

14.1 Dessa allmänna villkor och alla försäljningsavtal som ingåtts mellan oss ska styras och upprättas enligt dansk lag utan hänsyn till lagval eller konflikter avseende internationell privaträtt. Stämningar, åtgärder eller förfaranden som vidtas av någon av oss mot den andra får endast inledas i Danmarks domstolar, men utan att vår rätt att lämna in stämningsansökan, åtgärder eller förfaranden till annan domstol som skulle ha domsrätt om inte denna bestämmelse funnits i dessa allmänna villkor, påverkas.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket