Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for sprogtjenester (såsom, men ikke begrænset til, oversættelser, tolkning og layout) gælder for alle aftalemæssige forhold mellem dig (hvad enten du er en enkeltperson, en virksomhed, juridiske enheder i henhold til offentlig ret eller særskilte offentlige fonde eller anden enhed) (i det følgende: du eller Kunden) og AdHoc Translations A/S (i det følgende:  Leverandør/AdHoc, hvilket betyder et selskab, som du har bestilt til at yde tjenester (som defineret nedenfor), og hvor selskabet er AdHoc Translations A/S).

1. Definitioner

1.1 Tjenester gælder for alle professionelle sprogtjenester, herunder, men ikke begrænset til, lokalisering og/eller oversættelse og/eller, i forbindelse med disse tjenester, DTP-arbejde, projektstyring og/eller konstruktion af softwarefiler, tekst og andre computermedier, og/eller læsning fra et udarbejdet manuskript, hvor dette bestilles af dig til udførelse hos AdHoc.

1.2 Aftale/serviceaftale gælder for en aftale mellem dig og AdHoc angående levering af tjenester, indbefattende disse almindelige vilkår og betingelser.

1.3 Ordre gælder for (i) Kundens angivelse til AdHoc eller underskrift som godkendelse af et pristilbud fra AdHoc om tjenester, eller (ii) en indkøbsordre fra dig eller anden instruks, som med rimelighed forstås af parterne til at bemyndige påbegyndelsen af tjenester, men bortset fra eventuelle vilkår og betingelser foreslået af dig og ikke udtrykkeligt godkendt af AdHoc.

1.4 Videregivelse/fortrolige oplysninger gælder for oplysninger (givet i enhver form), der er fortrolige enten for dig eller AdHoc, identificeres af dig eller AdHoc som fortrolige, eller som enten du videregiver til AdHoc eller vi videregiver til dig i forbindelse med vores tjenester.

1.5 Immaterielle rettigheder gælder for alle rettigheder til et patent, ophavsret, databaserettighed, registreret design, designret, brugsmodel, mærkenavn, servicemærke, handelsnavn, forretningsnavn, rettigheder til en chips topografi, knowhow eller fortrolige oplysninger og alle andre rettigheder, hvad angår anden industriel ejendomsret eller immateriel ejendom, hvad enten disse kan registreres eller ej, og herunder alle rettigheder til at ansøge om sådanne rettigheder.

1.6 Oversatte materialer gælder for dokumenter, filer, materialer og værker, der er oversat og fremstillet fra et originalt materiale i overensstemmelse med dine instrukser og givet af dig til AdHoc.

 

2. Omfang

2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler, således at alle andre aftaler udelukkes (herunder eventuelle vilkår, som du hævder gælder i henhold til en Ordre, specifikation eller andet dokument). Ingen vilkår, som er påtegnet, leveres med eller indeholdt i din ordre, specifikation eller andet dokument, udgør en den af aftalen blot som en følge af, at de henvises til i Aftalen. Disse vilkår og betingelser gælder for alle vores salg eller levering af tjenester, og en ændring deri har ingen effekt, medmindre det udtrykkeligt er accepteret skriftligt af AdHoc. Du anerkender, at du ikke gør nogen erklæring, løfte eller oplysninger givet af AdHoc gældende, undtagen som anført i Aftalen/serviceaftalen.

2.2 AdHoc forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser. Vi giver dig 30 kalenderdages varsel angående væsentlige ændringer ved at lægge denne underretning på vores hjemmeside.

 

3. Generel aftale

3.1 De heri givne almindelige vilkår og betingelser sammen med den relevante serviceaftale/relevante ordre udgør hele aftalen og forståelsen mellem parterne, hvad angår aftalens sagsgenstand.

3.2 Ændringer af bestemmelserne i de almindelige vilkår og betingelser er ugyldige, medmindre de skriftligt bekræftes af begge parters bemyndigede underskrivere.

3.2 Såfremt en bestemmelse i disse almindelige vilkår og betingelser erklæres ugyldig eller ulovlig, uanset grund, forbliver de resterende bestemmelser i disse almindelige vilkår og betingelser fuldt gyldige på samme måde, som hvis den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke havde været indeholdt heri.

 

4. Tilbud, pristilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser

4.1 Alle pristilbud/tilbud afgivet af AdHoc er åbne for godkendelse inden for femten (15) kalenderdage fra datoen for udstedelsen, medmindre andet specifikt er angivet i tilbuddet.

4.2 Ingen ordre er bindende for AdHoc, medmindre og indtil den skriftligt er bekræftet af AdHoc.

4.3 For at aftalen skal være bindende, skal en ordre bekræftes skriftligt af AdHoc, og kun vores almindelige vilkår og betingelser gælder for udførelsen af ordren, medmindre andet er aftalt i en individuel serviceaftale.

4.4 I tilfælde af indsigelser mod indholdet i ordrebekræftelsen, skal disse indsigelser fremsættes skriftligt og være AdHoc i hænde senest en (1) uge efter datoen for ordrebekræftelsen.

 

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden har ansvaret for at verificere, at tjenesterne er passende til kundens specifikke behov.

5.2 Kunden garanterer, erklærer og forpligter sig til, at de materialer, som sendes til AdHoc, ikke indeholder noget af en obskøn eller blasfemisk art, og må ikke (direkte eller indirekte) krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

5.3 Kunden skal levere alle materialer, oplysninger og komponenter, som er nødvendige for, at AdHoc skal kunne levere de aftalte tjenester.

5.4 Kunden skal bekræfte, at denne ejer eller er juridisk berettiget til at besidde og anvende sådanne materialer, komponenter og oplysninger, og giver hermed AdHoc licens til at anvende samme med henblik på at levere sprogtjenesterne.

5.5 Hvis du undlader at levere det foranstående, når det med rimelighed kræves af AdHoc, frigøres AdHoc for alle forpligtelser til at udføre de aftalte tjenester i henhold til en tidligere aftalt plan.

5.6 Kunden skal til stadighed skadesløsholde AdHoc og vores tilknyttede selskaber (som med henblik på dette punkt omfatter vores og vores tilknyttede selskabers medarbejdere, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter og underleverandører) for og mod ansvar, tab, skadeserstatning, omkostninger og udgifter, der udspringer af AdHocs brug eller besiddelse af materialer, oplysninger og/eller komponenter, som du har leveret til AdHoc.

 

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Priserne for tjenesterne er dem, der er fastsat i vores ordrebekræftelse/serviceaftale. Alle priser er eksklusive skatter, afgifter og andre gebyrer, herunder, men ikke begrænset til, omsætningsafgifter, brugsafgifter, punktafgifter, moms og lignende skatter eller gebyrer, der er pålagt af en statslig myndighed.

6.2 Medmindre andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen/serviceaftalen, forfalder betalingen for tjenester inden for syv (7) dage efter datoen for den gældende faktura. Dette er uden modregning eller fradrag.

6.3 Betaling for tjenesterne skal modtages på den i fakturaen anførte dag, som er den sidste frist for betalingen.

6.4 Betaling for ydelser skal ske i overensstemmelse med den dato, der er angivet på fakturaen som sidste betalingsfrist. Hvis der af en eller anden grund kræves (intern) kundevalidering, kundegodkendelse eller lignende efter leveringsdatoen eller fakturadatoen, skal betalingen stadig behandles i overensstemmelse med den betalingsfrist, der er angivet på fakturaen.

 

7. Løbetid og opsigelse

7.1 Disse almindelige vilkår og betingelser udløber, når alle parternes forpligtelser i henhold til alle ordrer er færdiggjort.

7.2 En ordre kan opsiges af en af parterne: (i) med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part undlader at opfylde nogen af sine væsentlige pligter i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser, og denne undladelse varer i 14 dage efter skriftligt varsel, eller (ii) med 30 dages skriftlig varsel. Efter udløb eller opsigelse forfalder alle gebyrer, herunder gebyrer for igangværende arbejde, og hver part skal til den anden part levere al ejendom, der tilhører den anden part. Opsigelse berører ingen af parternes påløbne rettigheder eller ansvar.

7.3 Under forhandlingerne, der går forud for aftaleindgåelse, skal leverandøren straks informeres, så snart der opstår forhold i kundens situation, der kan medføre en afbrydelse af forholdet forud for aftalen (f.eks. aflysningen af et budget, ændringer på kort sigt eller at projektet indstilles).

7.4 Kunden skal inden for ti (10) hverdage efter modtagelse af et færdigt produkt i tjenesten, skriftligt underrette AdHoc om eventuelle formodede fejl.

7.5 I mangel af sådan meddelelse anses du for at have accepteret leveringen af tjenesten.

7.6 Kunden må ikke tilbageholde accept på grund af eventuelle uoverensstemmelser, der ikke i væsentlig grad kompromitterer nøjagtigheden af et leveret produkt.

 

8. Leveringsbetingelser og forsinket levering

8.1 Alle leveringer af oversættelser/tjenester skal leveres i overensstemmelse med den individuelle serviceaftale.

8.2 Leveringsdatoerne for tjenesterne er dem, der er fastsat i vores ordrebekræftelse og/eller serviceaftale. Leveringstidspunktet er fastsat af AdHoc efter vores bedste skøn med de forbehold, der blev taget, da pristilbuddet blev givet/aftalen blev indgået.

8.3 Hvis leverandøren venter på samarbejde med eller oplysninger fra kunden, eller hvis han på anden måde er forhindret i at udføre opgaven uden, at det skyldes forsømmelighed eller forsæt, anses leveringstidspunktet og tidspunktet for levering af tjenesten som værende forlænget i perioden, hvor der er hindringer, samt en tilstrækkelig periode efter, at hindringen er ophørt.

8.4 Hvis forsinket levering skyldes, at AdHoc befinder sig i en uforudset situation, forlænges tidspunktet for leveringen med den tid, som hindringen varer. Dog er begge parter berettiget til, uden ansvar, at ophæve aftalen, hvis hindringen har bestået i mere end tre måneder. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen sker før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. I ovennævnte tilfælde skal vi underrette kunden om ændringen i leveringstid uden ugrundet ophold.

8.5 Post eller levering til en transporttjeneste (herunder post, fax, e-mail) med henblik på overdragelse til dig skal i denne aftale udgøre levering til dig. Risikoen for det oversatte materiale overgår til dig ved levering.

8.6 Vi forbeholder os retten til at foretage levering som delleveringer.

9. IT-INTEGRATIONER

9.1. Adhoc Translations påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer på hjemmesiden foretaget af kunden eller en tredjepart. Hvis importen af oversættelsen ikke fungerer på grund af ændringer på hjemmesiden foretaget af kunden (under eller efter oversættelsen), påtager Adhoc Translations sig intet ansvar for eventuelle problemer med at uploade.

10. Fortrolige oplysninger/videregivelse

10.1 Hver part skal hemmeligholde alle oplysninger, der er videregivet af den anden part i forbindelse med den videregivende parts virksomhed (“Fortrolige oplysninger”),

10.2 Enhver brug af oplysninger må kun ske i forbindelse med disse almindelige vilkår og betingelser.

10.3 Bestemmelsen gælder ikke for oplysninger, som: (i) bliver generelt tilgængelige for offentligheden, uden at det er den modtagende parts fejl, (ii) er uafhængigt udviklet af den modtagende part uden adgang til den videregivende parts fortrolige oplysninger, (iii) bliver tilgængelige for den modtagende part på ikke-fortrolig basis fra en anden kilde end den videregivende part, under forudsætning af, at denne kilde ikke har forbud mod at overføre oplysningerne til den modtagende part af en aftalemæssig, juridisk eller betroet forpligtelse, eller (iv) videregives af AdHoc til sine underleverandører kun til brug i forbindelse med disse almindelige vilkår og betingelser og med en pligt til fortrolighed, som ikke er mindre byrdefuld end aftaleparternes.

10.4 Alle parter aftaler, at alle hemmeligholdelsesforpligtelser skal overleve i et tidsrum på fem (5) år efter datoen for videregivelsen, og at hver part efter anmodning skal returnere eller slette alle dokumenter og elektroniske medier, der indeholder den anden parts fortrolige oplysninger, herunder alle kopier deraf.

10.5 Kunden skal meddele AdHoc Translations, hvis det modtagne materiale består af følsomme oplysninger i henhold til GDPR.

 

11 Afbestilling af accepterede tjenester

11.1 I tilfælde af afbestilling af accepterede tjenester har kunden pligt til at betale fuld kompensation, herunder for tab eller avance, og generelt skadesløsholde AdHoc mod alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med afbestillingen.

 

12. Ansvar

12.1 Sprogtjenesterne skal udføres ved brug af rimelige færdigheder og omhu i overensstemmelse med branchens standarder.

12.2 Vi fastholder at anvende rimelige færdigheder og omhu i udvælgelsen af oversættere, tolke og andet personale, der anvendes til udførelse af oversættelser og/eller udførelse af tjenester.

12.3 Der må ikke indarbejdes vilkår, betingelser eller garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, om kvaliteten eller egnetheden, hvad angår de udførte tjenester, eller noget materiales indarbejdelse, medmindre det er udtrykkeligt anført i aftalen.

12.4 AdHoc garanterer ikke, at en oversættelse eller tjeneste opfylder dine specifikke krav, og medmindre andet er aftalt skriftligt, garanterer AdHoc ikke, at funktionen af oversat materiale sendt til dig eller tjenester udført af AdHoc er uforstyrrede eller fri for fejl. Endvidere garanterer AdHoc ikke og fremsætter ingen erklæringer angående brugen af det oversatte materiale eller tjenester leveret, hvad angår deres nøjagtighed, korrekthed og pålidelighed mv.

12.5 Du anerkender, at originalt materiale og oversat materiale, der sendes af dig og til dig over internettet eller via AdHocs platform, ikke kan garanteres at være uden risiko for opsnappen eller ødelæggelse, selv hvis de transmitteres i krypteret form, og at vi ikke er ansvarlige for tab, ødelæggelse eller opsnappen af originalt eller oversat materiale.

12.6 Ingen af os er berettiget til, og ingen af os er ansvarlige for direkte eller indirekte erstatning for konkret dokumenteret tab, ansvar for indirekte tab eller følgeskader, eller pønalt begrundet erstatning af nogen art, herunder, men ikke begrænset til omkostninger til driftstab, avancetab, omkostninger til fjernelse og/eller geninstallering, genanskaffelsesomkostninger, mistede data, skade på omdømme eller tab af kunder.

12.7 Din erstatning fra AdHoc angående et krav er begrænset til to gange købsprisen for den tjeneste, der forårsager dette krav, uanset arten af kravet, det være sig inden for eller uden for kontrakt, garanti eller på anden måde.

12.8 Hvis en tredjepart fremsætter et krav mod en af parterne for ansvar for skadeserstatning i overensstemmelse med dette punkt, skal den pågældende part straks underrette den anden part.

12.9 Hvis du undlader at underrette AdHoc om et krav inden for 30 dage, er vi ikke ansvarlige over for dig.

 

13. Force Majeure

13.1 Ingen af parterne har ansvaret i tilfælde af forsinkelse eller manglende opfyldelse, hvor denne forsinkelse eller mangel er forårsaget af en hændelse eller nødsituation, der ligger ud over partens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, opstand, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, oprør, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre af naturens luner. Parternes pligter og rettigheder skal forlænges på daglig basis med den tid, som er lig med tidsrummet for den undskyldelige forstyrrelse. Når disse begivenheder er afhjulpet, genoptages parternes forpligtelser. I tilfælde af, at afbrydelse af den undskyldelige parts forpligtelser fortsætter i en periode, der overstiger 30 kalenderdage, har hver af parterne ret til at opsige den gældende købsaftale, uden ansvar, ved at give 30 kalenderdages forudgående skriftlig varsel til den anden part.

 

14. Diverse

14.1 Disse almindelige vilkår og betingelser og alle købsaftaler, som er indgået mellem os, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, uden at sætte nogen bestemmelser om lovvalg eller lovkonflikt i kraft. Alle søgsmål, sagsanlæg eller retsforhandlinger, der kan anlægges af en af os mod den anden, skal udelukkende anlægges ved de kompetente domstole i Danmark, dog uden præjudice for vores ret til at anlægge søgsmål, sagsanlæg eller retsforhandlinger ved en anden domstol, der ville have jurisdiktion, såfremt bestemmelsen ikke var indarbejdet i disse almindelige vilkår og betingelser

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket