Medicinsk översättning

Översättning av alla medicinska texter, oavsett typ och format.

Låt översätta dina medicinska texter genom att anlita skickliga översättare med specialkunskaper inom medicinsk översättning. Hos oss är ditt uppdrag i trygga händer. I 30 år har vi levererat medicinska översättningar till många kunder inom den medicinska branschen och känner därför till vilka krav som ställs.

Vad är medicinsk översättning?

Medicinsk översättning är översättning av olika typer av dokument inom life sciences och läkemedelsbranschen. Det omfattar bl.a. regulatoriska dokument, kliniska dokument, säkerhetsövervakning av läkemedel, medicinteknisk utrustning och vetenskaplig marknadsföring och kommunikation.

Tillsammans hittar vi den rätta lösningen för att översätta dina medicinska texter

När vi ska låta översätta dina medicinska, kliniska och regulatoriska texter börjar vi med att sätta oss ordentligt in i dina önskemål och krav, så att vi kan leverera en översättning som lever upp till dina förväntningar och stödjer din process så bra som möjligt. Vilken översättare som ska väljas, vilka riktlinjer som ska följas och vilka krav som ska uppfyllas beror bl.a. på vilket område texten faller inom. I grova drag går det dela in dokumenten i följande områden:

Kliniska dokument

Översättning av kliniska dokument omfattar bl.a. kliniska utvecklingsplaner, kliniska översikter, kliniska försöksprotokoll, investigator’s brochure (en samling kliniska och icke-kliniska data om läkemedelskandidaten), patientrapporterade kliniska utfallsmått (PROM) osv.

Gemensamt för dessa dokument är att de ställer stora krav på ett korrekt vetenskapligt och kliniskt språkbruk och exakt terminologi.

Regulatoriska dokument

Översättning av regulatoriska dokument omfattar ansökningar såsom Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD), Investigational New Drug Application (IND), Drug Master Files (DMF, bipacksedlar och förpackningar samt exempelvis produktresuméer).

Viktigt för dessa dokument är att de uppfyller de krav som ställs av de nationella och internationella tillsynsmyndigheterna (EMA, FDA, DKMA), både när det gäller terminologi, innehåll och format.

Biverkningsbevakning och säkerhet

Översättning av dokument som har att göra med biverkningsbevakning och läkemedelssäkerhet ska ligga till grund för tillverkarnas regelmässiga rapportering av biverkningsrapporter från patienter och läkare.

Det ställer höga krav på snabb och effektiv hantering av översättningarna, så att texterna kan publiceras inom de angivna tidsfristerna.

Marknadsföring och vetenskaplig kommunikation

Översättning av marknadsförings- och kommunikationsmaterial för den medicinska branschen omfattar bl.a. vetenskapliga artiklar, globalt marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden och hemsidesinnehåll. Här ställs det höga krav på att såväl textförfattare som översättare förmedlar ett vetenskapligt innehåll som är anpassat efter målgruppen och syftet, och som samtidigt uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar.

Allmänna medicinska texter

Översättning av allmänna medicinska texter omfattar bl.a. läkarjournaler, patientinformation osv. Dessa dokument kräver också skickliga och erfarna översättare som har kunskaper om den medicinska och vetenskapliga terminologin och språkbruket, så att dokumentets innehåll vidareförmedlas korrekt, oavsett språk.

Medicinteknisk utrustning

Översättning av dokument i samband med medicinteknisk utrustning omfattar bruksanvisningar, handböcker, programvara, utbildningsmaterial, inner- och ytterförpackningar osv.

De här dokumenten kräver hundra procent textnära och ytterst exakt översättning, så att det inte uppstår några tvivel om hur utrustningen ska användas på rätt sätt.

Medical review

AdHoc Translations kan hjälpa dig om du vill få en heltäckande lösning för dina medicinska texter. Vi erbjuder oss att låta en medicinsk expert kontrollera din källtext innan den skickas för översättning, för att undanröja eventuella fel eller oklarheter och belysa de omständigheter som översättarna ska vara extra uppmärksamma på.

Du kan också välja att låta en medicinsk expert kontrollera den översatta texten för korrekt terminologi, språkbruk och allmän efterlevnad (compliance) med krav från nationella tillsynsmyndigheter.

Fördelar

Översättare med branschkännedom

När du låter göra medicinska översättningar ska du kunna räkna med att kvaliteten är extra hög. Därför anlitar vi alltid utbildade modersmålsöversättare till uppdraget som är förtrogna med läkemedelsbranschen och som har betydande erfarenhet av medicinsk översättning. Översättaren ska dessutom känna till de specifika regler och krav som gäller för läkemedelsbranschen.

Alla våra medicinska översättare har:

  • relevant språkutbildning
  • fem års erfarenhet av översättning
  • specialkunskaper i översättning av medicinska texter inom hälso- och sjukvårds-, läkemedels- och biotekbranschen
  • undertecknat ett sekretessavtal.
  • klarat ett kvalitetstest och genomgår kontinuerliga bedömningar
Ett fast team med översättare för ditt företag

Vi har interna översättare och samarbetar dessutom med ett stort nätverk av bestående av över 2 000 externa, professionella översättare och språkspecialister, varav flera har mer än 25 års erfarenhet av att leverera professionella medicinska översättningar.

För varje uppdrag väljer vi ut en profil som är specialist inom det aktuella ämnesområdet och som har erfarenhet av att översätta den specifika texttypen, oavsett om det rör sig om en bipacksedel, patientjournal eller ett patent. Här kan du läsa mer om några av de dokumenttyper som vi är vana vid att översätta inom läkemedelsbranschen.

När du blir kund hos oss sätter vi ihop ett fast team med översättare, så att du garanterat får samma höga kvalitet varje gång, och så att översättarna själva blir specialister på just ditt företags terminologi och språkbruk.

Tystnadsplikt och hantering av konfidentiell information och/eller personuppgifter

Du kan känna dig lugn när du skickar dina dokument som innehåller konfidentiell information till oss. Alla våra översättare har undertecknat sekretessavtal och har därmed tystnadsplikt.

Dessutom behandlar vi alla dokument i förhållande till stränga IT-säkerhetsprocedurer, och våra språkverktyg (CAT tools) är även certifierade med avseende på standarderna i ISO:27001:2013 om informationssäkerhet.

Om din översättning innehåller personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen (GDPR) ber vi dig att informera oss om detta. Då kan vi hantera hela processen utifrån vårt rigorösa GDPR-förfarande, som bland annat ser till att inga upplysningar sparas i systemen när uppdraget väl har avslutats.

Läs också vår integritetspolicy

Auktorisering av dina översättningar

Vissa dokument måste auktoriseras när de ska användas utomlands. Om det behövs kan vi hjälpa dig, dels med själva översättningen och dels med att få de rätta stämplarna från Utrikesdepartementet och Notarius Publicus för legalisering av dokumenten. Vi vet vilka regler som gäller i olika länder och kan därför hjälpa dig genom hela processen.

För uppdraget anlitar vi översättare som har godkänts av Kammarkollegiet för att få göra auktoriserade översättningar, vilket utgör en kvalitetsgaranti.

Här, liksom på Kammarkollegiets hemsida, kan du läsa mer om auktorisation av översättare.

Terminologihantering

I medicinska texter är det särskilt viktigt att den rätta terminologin används, för att undvika alla eventuella feltolkningar. Därför är det bra att skapa termlistor som används i samband med översättningen.

Vi använder de senaste molnbaserade språkverktygen (CAT tools) som gör terminologihanteringen enkel och effektiv. I takt med att vi översätter mer och mer för din verksamhet byggs både översättningsminnen och termbaser upp, vilket ger högre kvalitet, snabbare leverans och lägre priser.

För de flesta kunder sker terminologiarbetet i nära samarbete mellan en språkspecialist hos oss och en specialist hos er. Språkspecialisten föreslår kontinuerliga ändringar och tillägg, och er egen specialist står för det slutliga godkännandet.

Läs mer om fördelen med att använda översättningsverktyg i vårt blogginlägg “Vad är CAT tools? Och varför är det bra att använda dem till dina översättningar?

Förutom korrekt terminologi är ordalydelsen i medicinska texter viktig eftersom det är stor skillnad på om din text ska läsas av yrkespersoner eller lekmän.

När det gäller produktinformation om läkemedel är det EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) riktlinjer som gäller, bland annat med avseende på de s.k. QRD-mallarna (Quality Review of Documents).

Samarbete grundat på tillit

Oavsett om din verksamhet har interna översättare och korrekturläsare eller har valt att låta en översättningsbyrå ta hand om alla språkrelaterade uppdrag är det viktigt att hitta en samarbetspartner som ni kan lita på.

Förutom att produkten ska hålla högsta kvalitet är bra service, snabb respons och leverans viktiga parametrar. Vi har i över 30 år hjälpt många nöjda kunder, som sätter stort värde på vår professionella hantering av uppdragen, vår snabba respons och leverans samt våra hjälpsamma och tillmötesgående medarbetare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Därför bör du välja AdHoc Translations

När du väljer att arbeta med AdHoc Translations får du en samarbetspartner som har den erfarenhet och kompetens som krävs och som är mån om att skräddarsy lösningar efter dina behov. Du får en fast kontakt, som alltid är redo att hjälpa och vägleda dig genom hela processen och se till att dina förväntningar och krav uppfylls. Du tilldelas också ett stabilt team med specialiserade översättare, så att du vet att uppgiften är i goda händer.

Ring oss på +33 91 09 19 om du vill veta mer om hur vi hittar den bästa lösningen för översättning av dina medicinska texter. Du kan också välja att få en offert direkt för översättning av texten.

Så här säger våra kunder inom den medicinska branschen

– AdHoc Translations gör ett mycket pålitligt jobb och levererar alltid inom snäva tidsfrister. Vi är väldigt nöjda med alla de översättningar vi har tagit emot hittills! Och deras kundtjänst är alltid effektiv och trevlig.”

Signe Knutzen, Hedia

Så här kommer du igång

God kommunikation med våra kunder ger bättre resultat. Därför får du en fast projektledare som för varje nytt enskilt uppdrag tar reda på dina behov, så att vi kan hitta fram till den bästa lösningen för ditt uppdrag.

Kontakta oss redan i dag så att vi kan hjälpa dig med kvalitetsöversättningar av dina medicinska texter.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket